Genealogy Data Page Extended 2 (Pedigree Pages)


    
     VOLKMAN, ? 
   VOLKMAN, ELISHA  
  SCHIFFER, MICHAEL
 b. Abt 22 JAN 1890
 d. 29 MAR 1982
    
   SCHIFFER, JOCHEVET RACHEL   
    

Back to Main Page


    
     DICKSTEIN, MEIR SHMUEL 
   DICKSTEIN, ARIGO AHARON
 b. 22 OCT 1874
 d. JAN 1957
  
  DICKSTEIN, MELITTA
 b. 07 MAR 1900
 d. 05 OCT 1991
    
    POMERANZ, MICHAEL  
   POMERANZ, ANNA
 b. 22 JUL 1878
 d. SEP 1968
   
    FRISCHLING, JUTA  
    

Back to Main Page


    
     ADLER, ADOLPH
 d. 21 APR 1925
 
   ADLER, WILHELM WOLF ZEEV
 b. 1867
 d. 1929
  
  ADLER, ERWIN LOUIS
 b. 22 JAN 1900
 d. 23 MAY 1979
    
    WARWAR, LEWIN LEWIS
 b. 08 JUN 1833
 d. 24 SEP 1896
  
   WARWAR, HELENE
 b. 1875
 d. 1962
   
    CASSEL, ROSALIE
 b. 08 APR 1834
 d. 18 AUG 1918
  
    

Back to Main Page


    
     RUSS, LOEBEL ABRAHAM
 b. 1798
 d. 21 AUG 1873
     RUSS, HIRSCH
 b. 20 SEP 1827
 d. 18 AUG 1908
 
      CHARIG, ESTHER ERNESTINE
   RUSS, ADOLPH
 b. 06 AUG 1867
 d. 22 APR 1944
  
     CHINKE, LOEBEL ISAAC
 b. 18 FEB 1742
 d. 26 JUN 1862
    CHINKE, DORE DOROTHEA
 b. 07 FEB 1826
 d. 29 JUN 1878
  
     SCHMELKE, BEILA (BERTHA)
 b. 10 FEB 1794
 d. 24 MAR 1875
  RUSS, GERDA
 b. 04 OCT 1901
 d. 31 OCT 1953
    
     BLUMENREICH, SIMON SAMSON
 b. 12 MAR 1799
 d. Abt 1813
    BLUMENREICH, MARTIN  
     MOSES, RIFKA 
   BLUMENREICH, IDA
 b. 12 MAY 1870
 d. 27 JUN 1934
   
     FRIESLAENDER, ISAAC
 b. 18 APR 1811
 d. 10 AUG 1883
    FRIES, RIKE
 b. 15 JUL 1842
 d. 18 NOV 1874
  
     BEER, FANNY
 b. 11 FEB 1816
 d. 12 FEB 1893
    

Back to Main Page


    
   ADLER, ADOLPH
 d. 21 APR 1925
  
  ADLER, WILHELM WOLF ZEEV
 b. 1867
 d. 1929
    
    

Back to Main Page


    
   WARWAR, LEWIN LEWIS
 b. 08 JUN 1833
 d. 24 SEP 1896
  
  WARWAR, HELENE
 b. 1875
 d. 1962
    
   CASSEL, ROSALIE
 b. 08 APR 1834
 d. 18 AUG 1918
   
    

Back to Main Page


    
     RUSS, ABRAHAM BEN ZEEV
 b. 1747
 d. 1796
     RUSS, LOEBEL ABRAHAM
 b. 1798
 d. 21 AUG 1873
 
      KROTOSCHINER, LIEBE
 b. 1757
   RUSS, HIRSCH
 b. 20 SEP 1827
 d. 18 AUG 1908
  
     CHARIG(SAMSON), DOV BEREL
 b. 1773
    CHARIG, ESTHER ERNESTINE  
     KOENIGSBERGER, RIFKA LEA
  RUSS, ADOLPH
 b. 06 AUG 1867
 d. 22 APR 1944
    
     CHINKE, ISAAC LOEBEL
 b. 18 FEB 1742
 d. 08 DEC 1816
    CHINKE, LOEBEL ISAAC
 b. 18 FEB 1742
 d. 26 JUN 1862
  
     FISCHEL, TAMAR (TEMERCKE) 
   CHINKE, DORE DOROTHEA
 b. 07 FEB 1826
 d. 29 JUN 1878
   
     SCHMELKE, HIRSH
 d. 1809
    SCHMELKE, BEILA (BERTHA)
 b. 10 FEB 1794
 d. 24 MAR 1875
  
     MOSES, EDEL 
    

Back to Main Page


    
     BLUMENREICH, RUBEN SAMSON 
     BLUMENREICH, SIMON SAMSON
 b. 12 MAR 1799
 d. Abt 1813
 
      MEYER, PESCHE HENRIETTE 
   BLUMENREICH, MARTIN  
    MOSES, RIFKA  
  BLUMENREICH, IDA
 b. 12 MAY 1870
 d. 27 JUN 1934
    
     FRIESLAENDER, LEVY NATAN
 b. 1759
    FRIESLAENDER, ISAAC
 b. 18 APR 1811
 d. 10 AUG 1883
  
     COHN, JETTE
 b. 1773
 d. 05 OCT 1855
   FRIES, RIKE
 b. 15 JUL 1842
 d. 18 NOV 1874
   
     BEER, MENDEL
 b. 1782
 d. 14 AUG 1850
    BEER, FANNY
 b. 11 FEB 1816
 d. 12 FEB 1893
  
     WAGNER, ELKEL
    

Back to Main Page


    
     MEZERITZ(FRIEDMAN), AVRAHAM BEN DOV BAER RABBI
 d. 25 SEP 1776
     FRIEDMANN, SHALOM SHECHNA ADMOR
 b. 1766
 d. 20 SEP 1812
 
      Unknown, 
   FRIEDMANN, ISRAEL (RIJIN) ADMOR
 b. 05 OCT 1796
 d. 09 OCT 1850
  
    ?, HAVA "TSHERNOBIL MAGID"'S GRANDDAUG  
  FRIEDMAN, AVRAHAM JAAKOV
 b. 08 NOV 1819
 d. 13 SEP 1883
    
   BAT MOSHE HALEVI, EFRATI   
    

Back to Main Page


    
     RUSS, LOEBEL ABRAHAM
 b. 1798
 d. 21 AUG 1873
     RUSS, HIRSCH
 b. 20 SEP 1827
 d. 18 AUG 1908
 
      CHARIG, ESTHER ERNESTINE
   RUSS, ADOLPH
 b. 06 AUG 1867
 d. 22 APR 1944
  
     CHINKE, LOEBEL ISAAC
 b. 18 FEB 1742
 d. 26 JUN 1862
    CHINKE, DORE DOROTHEA
 b. 07 FEB 1826
 d. 29 JUN 1878
  
     SCHMELKE, BEILA (BERTHA)
 b. 10 FEB 1794
 d. 24 MAR 1875
  RUSS, MARGOT
 b. 04 OCT 1901
 d. 17 OCT 1975
    
     BLUMENREICH, SIMON SAMSON
 b. 12 MAR 1799
 d. Abt 1813
    BLUMENREICH, MARTIN  
     MOSES, RIFKA 
   BLUMENREICH, IDA
 b. 12 MAY 1870
 d. 27 JUN 1934
   
     FRIESLAENDER, ISAAC
 b. 18 APR 1811
 d. 10 AUG 1883
    FRIES, RIKE
 b. 15 JUL 1842
 d. 18 NOV 1874
  
     BEER, FANNY
 b. 11 FEB 1816
 d. 12 FEB 1893
    

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBę  icon (web page link)GED4WEBę version 2.99 .

Back to Main Page